หากเราเตอร์แบบไร้สายของคุณสนับสนุนโหมดรหัส PIN ของ WPS ให้สร้างรหัส PIN ด้วยเครื่องและลงทะเบียนรหัสนั้นในอุปกรณ์เครือข่าย

วิธีใช้งานเราเตอร์แบบไร้สายจะแตกต่างกันตามแต่ละอุปกรณ์ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรับความช่วยเหลือ

จากคอมพิวเตอร์

1

เข้าถึงเราเตอร์แบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์และแสดงหน้าจอสำหรับป้อนรหัส PIN ของ WPS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายได้ในคู่มือการใช้งาน

จากแผงควบคุมการทำงาน

2

เลือก <เมนู> ในหน้าจอ Home หน้าจอ Home

3

เลือก <ค่ากำหนด> <เครือข่าย>

4

เลือก <การตั้งค่า LAN ไร้สาย>

หากข้อความ <คุณต้องการเปิดใช้งาน LAN แบบไร้สายหรือไม่> ปรากฏขึ้น ให้เลือก <ใช่>

5

อ่านข้อความที่ปรากฏ และเลือก <OK>

6

เลือก <โหมดรหัส PIN WPS>

7

เลือก <ใช่>

รหัส PIN ถูกสร้างขึ้นและแสดงบนหน้าจอ

จากคอมพิวเตอร์

8

ลงทะเบียนรหัส PIN ที่สร้างขึ้นไปยังเราเตอร์แบบไร้สาย

ลงทะเบียนรหัส PIN บนหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงในขั้นตอนที่ 1

คุณต้องลงทะเบียนรหัส PIN ภายใน 10 นาทีหลังจากเลือก <ใช่> ในขั้นตอนที่ 7

หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นระหว่างการตั้งค่า

เลือก <ปิด> และย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่ 6

จากแผงควบคุมการทำงาน

9

รอจนกว่าข้อความ <เชื่อมต่อแล้ว> จะปรากฏขึ้น

10

เลือก <ปิด>

รอเป็นเวลาหลายนาทีจนกว่าที่อยู่ IP และรายการอื่นๆ จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

ความแรงของสัญญาณ

เมื่อมีเราเตอร์แบบไร้สายพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งตัว เครื่องจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีความแรงของสัญญาณมากที่สุด ความแรงของสัญญาณจะวัดโดยใช้ RSSI หรือ Received Signal Strength Indication (การชี้วัดความแรงของสัญญาณที่ได้รับ)

ขณะที่เครื่องเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย ไอคอน Wi-Fi จะปรากฏขึ้นในหน้าจอ Home หรือหน้าจอคุณลักษณะพื้นฐานของแต่ละฟังก์ชัน หน้าจอพื้นฐาน

การลดการใช้ไฟฟ้า

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เข้าสู่ <โหมดประหยัดพลังงาน> โดยขึ้นอยู่กับสัญญาณที่ปล่อยจากเราเตอร์แบบไร้สาย <โหมดประหยัดพลังงาน>

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP ของเครื่อง

ในสภาพแวดล้อม DHCP ที่อยู่ IP ของเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น การเชื่อมต่อจะยังคงอยู่ตราบเท่าที่เครื่องและคอมพิวเตอร์ยังอยู่ในซับเน็ตเดียวกัน

Say hello

Find us at the office

Schwede- Busard street no. 40, 77937 Riyadh, Saudi Arabia

Give us a ring

Smith Waltimyer
+86 488 682 876
Mon - Fri, 10:00-17:00

Join us